3 ขั้นตอนการเขียนโครงงานอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ทำได้

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

ในเมื่อมีการเขียนรายงานแล้วทำไมถึงยังต้องมีการเขียนโครงงาน? น้อง ๆ เคยสงสัยไหมคะว่า การเขียนโครงงาน นั้นไม่เหมือนกับรายงานทั่วไปอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนการเขียนอย่างไร ถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมกันเลยนะคะ

 

โครงงานคืออะไร

 

โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิดค้น วางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อาศัยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เพื่อให้โครงงานสำเร็จภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด กระตุ้นการทำงานของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่คิดสร้างโครงงาน ลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงประเมินผล

 

ความสำคัญของโครงงาน

 

การเขียนโครงงาน

 

1. เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ต้องการหาคำตอบ

2. เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการ

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้

4. นักเรียนใช้ความสามารถหลายด้าน

5. มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง

6. มีการศึกษาอย่างลุ่มลึกโดยวิธีและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

7. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง

8.มีการนำเสนอโครงงานโดยวิธีการที่เหมาะสม ในด้านกระบวนการและผลงานที่ค้นพบ

9.ข้อค้นพบ สิ่งที่ค้นพบ สามารถนำไปใช้ในชีวิต

 

การเขียนโครงงาน

 

เป็นรูปแบบของนำเสนอโครงงานที่ผู้เรียนได้ศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ โดยโครงงานภาษาไทย มี 3 ระยะ ได้แก่ การออกแบบ เขียนเค้าโครง, การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน และ การรายงานผลการปฏิบัติ

 

องค์ประกอบ การเขียนโครงงาน

 

การเขียนโครงงาน

 

1. ส่วนต้น

-ชื่อโครงงาน ชื่อเรื่องต้องดึงดูดผู้อ่าน ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป

-ชื่อผู้ทำโครงงาน จะช่วยทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงงานรู้ว่าใครเป็นคนจัดทำและรับผิดชอบ

-ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการให้เกียรติและเป็นการขอบคุณที่ท่านให้ความรู้และคำแนะนำตลอดการศึกษา

-คำนำ เกริ่นนำถึงเหตุผลที่ทำให้เริ่มทำโครงงานเรื่องนี้

-สารบัญ

-สารบัญตารางหรือภาพประกอบ

-บทคัดย่อสั้น ๆ บอกเค้าโครงของโครงงานอย่างย่อ ๆ

-กิตติกรรมประกาศ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้โครงงานสำเร็จ

2.ส่วนเนื้อเรื่อง

-บทนำ บอกความเป็นมา ความสำคัญของโครงงาน

-วัตถุประสงค์

-สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

-การดำเนินงาน

-สรุปผลการศึกษา อธิบายผลที่ได้ศึกษาค้นคว้าว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานหรือไม่

-อภิปรายผล บอกประโยชน์หรือคุณค่าของผลที่ได้

3.ส่วนท้าย

-บรรณานุกรม

-ภาคผนวก เช่นโครงร่างโครงงาน หรือภาพกิจกรรม

 

 

ขั้นตอนการเขียนโครงงาน

 

 

การคิดและการเลือกหัวเรื่อง

การคิดหัวข้อเลือกถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ โดยให้นำเรื่องที่เราสนใจจะศึกษานำมากำหนดหัวข้อหัวข้อเรื่องโครงงานจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งอาจจะมาการได้ไปชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากสิ่งรอบตัว แต่ต้องเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงว่าโครงการนี้ทำอะไรและควรเน้นในเรื่องใกล้ตัวหรือคุ้นเคย เพราะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยและไกลตัวมาก ๆ อาจจะทำให้การทำโครงงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้จะรวมไปถึงการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาโครงงานด้วย การดำเนินงานในขั้นตอนนี้จะทำให้น้อง ๆ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานที่ต้องการจะศึกษามากขึ้น และจะช่วยกำหนดขอบเขตของโครงงานให้ชัดเจน ว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร ต้องใช้อะไร เป็นต้น

การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

การเขียนเค้าโครงเป็นการนำความคิดที่ได้วิเคราะห์ไว้มาเขียนให้เป็นภาพเพื่อแสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนของการทำโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน

2. แนวคิด/ ที่มา/ ความสำคัญ

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

4. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน

 

เป็นอย่างไรบ้างคะน้อง ๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยความรอบคอบอย่างมากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ ทุกคนแน่นอนค่ะ เพราะเรื่องที่เรามักหยิบมาทำโครงงาน ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่เราสนใจทั้งนั้น การได้หาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยและอยากรู้นั้นเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะ สุดท้ายนี้น้อง ๆ สามารถตามไปชมคลิปการสอนของครูเพื่อฟังคำอธิบายเกี่ยวกับโครงงานภาษาไทยว่าในสามระยะมีอะไรบ้างพร้อมกับดูตัวอย่างที่ครูอุ้มได้ยกมาและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะ

 

อย่าพลาดการติดตามบทความภาษาไทยจาก nockacademy

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
เรียนพิเศษออนไลน์ ดูได้ทั้ง 4 รายวิชา - NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

ศิลาจารึก วรรณคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของคนไทย

ศิลาจารึก เป็นวรรณคดีเชิงประวัติศาสตร์ บทเรียนภาษาไทยในวันนี้จะพาน้อง ๆ ย้อนอดีตไปในสมัยสุโขทัยเพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของศิลาจารึก ที่เป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ บนแผ่นดิน ถ้าอยากรู้แล้วว่าแผ่นหินที่ว่านี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ก็ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยค่ะ   ศิลาจารึกหลักที่ 1 ประวัติความเป็นมา     ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกโดยพ่อขุนรามคำแหง ใช้อักษรไทย สุโขทัย หรือ ลายสือไทย

นิราศภูเขาทอง ศึกษาตัวบทที่น่าสนใจและคุณค่าที่แฝงอยู่ในเรื่อง

  นิราศภูเขาทองเป็นหนึ่งในนิราศที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีของสุนทรภู่ เป็นงานอันทรงคุณค่าที่ใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน เรามาถอดคำประพันธ์ตัวบทที่น่าสนใจในนิราศภูเขาทองกันดีกว่าค่ะว่ามีบทไหนที่เด่น ๆ ควรศึกษาและจดจำไว้เพื่อไม่ให้พลาดในการทำข้อสอบ ถอดคำประพันธ์ นิราศภูเขาทอง   เนื่องจากนิราศภูเขาทองมีหลายบท ในที่นี้จะเลือกเฉพาะบทที่เด่น ๆ มาศึกษากันนะคะ เราไปดูกันที่บทแรกเลยค่ะ   ถอดคำประพันธ์ บทนี้เป็นการเปรียบเทียบการดื่มเหล้ากับความรัก เหล้าเป็นอบายมุข เมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้มีอาการมึนเมา สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการมึนเมาเหล่านั้นก็จะหายไป แต่หากหลงมัวเมาอยู่กับความรัก ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็หายไปง่าย ๆ  

เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละฉบับเข้าใจง่ายและเห็นภาพ

บทความนี้จะพาน้องๆ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ  เนื่องจากหลักการที่ใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนนี้จะนำไปต่อยอดกับเรื่องต่อไปเช่นเรื่องการบวกและการลบเศษส่วน หลังจากอ่านบทความนี้จบสิ่งที่จะได้รับก็คือ หลักการเปรียบเทียบเศษส่วน วิธีเปรียบเทียบที่เห็นภาพและเข้าใจง่ายร่วมถึงเทคนิคที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้เร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์

จากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสำนวนกันมามากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ที่มา ลักษณะ ความสำคัญ หรือคุณค่า รวมไปถึงตัวอย่างสำนวนไทยน่ารู้ที่เราได้ยกมาแล้วอธิบายความหมาย แต่น้อง ๆ สังเกตไหมคะว่า สำนวนไทยมีหลายสำนวนเลยที่มักจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ ไม่ได้มีขึ้นเพื่อกล่าวถึงสัตว์ตรง ๆ แต่เป็นการนำสัตว์มาเปรียบเทียบกับคน บทเรียนในวันนี้ จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้กันว่าสัตว์แต่ละชนิดแทนพฤติกรรมไหนของคน และจะมีสำนวนใดบ้างที่เราควรรู้ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยค่ะ   สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว์  

การบอกลักษณะต่างๆ โดยใช้คำคุณศัพท์ Profile

การบอกลักษณะต่างๆโดยใช้คำคุณศัพท์

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3 ที่น่ารักทุกคน วันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิค การบอกลักษณะต่างๆโดยใช้คำคุณศัพท์ (Descriptive Adjective) กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจร้า    ความหมายของคำคุณศัพท์     คำคุณศัพท์หรือ Adjective มีตัวย่อคือ Adj.  ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ในประโยค คำนามหรือสรรพนาม ณ ที่นี้ ก็คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

Nockacademy web logo 3

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1