3 ขั้นตอนการเขียนโครงงานอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ทำได้

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

ในเมื่อมีการเขียนรายงานแล้วทำไมถึงยังต้องมีการเขียนโครงงาน? น้อง ๆ เคยสงสัยไหมคะว่า การเขียนโครงงาน นั้นไม่เหมือนกับรายงานทั่วไปอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนการเขียนอย่างไร ถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้เรื่องนี้พร้อมกันเลยนะคะ

 

โครงงานคืออะไร

 

โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิดค้น วางแผน ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อาศัยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เพื่อให้โครงงานสำเร็จภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด กระตุ้นการทำงานของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่คิดสร้างโครงงาน ลงมือปฏิบัติ ไปจนถึงประเมินผล

 

ความสำคัญของโครงงาน

 

การเขียนโครงงาน

 

1. เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ต้องการหาคำตอบ

2. เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการ

3. เป็นการบูรณาการการเรียนรู้

4. นักเรียนใช้ความสามารถหลายด้าน

5. มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง

6. มีการศึกษาอย่างลุ่มลึกโดยวิธีและแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

7. เป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง

8.มีการนำเสนอโครงงานโดยวิธีการที่เหมาะสม ในด้านกระบวนการและผลงานที่ค้นพบ

9.ข้อค้นพบ สิ่งที่ค้นพบ สามารถนำไปใช้ในชีวิต

 

การเขียนโครงงาน

 

เป็นรูปแบบของนำเสนอโครงงานที่ผู้เรียนได้ศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ โดยโครงงานภาษาไทย มี 3 ระยะ ได้แก่ การออกแบบ เขียนเค้าโครง, การลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน และ การรายงานผลการปฏิบัติ

 

องค์ประกอบ การเขียนโครงงาน

 

การเขียนโครงงาน

 

1. ส่วนต้น

-ชื่อโครงงาน ชื่อเรื่องต้องดึงดูดผู้อ่าน ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป

-ชื่อผู้ทำโครงงาน จะช่วยทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงงานรู้ว่าใครเป็นคนจัดทำและรับผิดชอบ

-ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการให้เกียรติและเป็นการขอบคุณที่ท่านให้ความรู้และคำแนะนำตลอดการศึกษา

-คำนำ เกริ่นนำถึงเหตุผลที่ทำให้เริ่มทำโครงงานเรื่องนี้

-สารบัญ

-สารบัญตารางหรือภาพประกอบ

-บทคัดย่อสั้น ๆ บอกเค้าโครงของโครงงานอย่างย่อ ๆ

-กิตติกรรมประกาศ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้โครงงานสำเร็จ

2.ส่วนเนื้อเรื่อง

-บทนำ บอกความเป็นมา ความสำคัญของโครงงาน

-วัตถุประสงค์

-สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

-การดำเนินงาน

-สรุปผลการศึกษา อธิบายผลที่ได้ศึกษาค้นคว้าว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานหรือไม่

-อภิปรายผล บอกประโยชน์หรือคุณค่าของผลที่ได้

3.ส่วนท้าย

-บรรณานุกรม

-ภาคผนวก เช่นโครงร่างโครงงาน หรือภาพกิจกรรม

 

 

ขั้นตอนการเขียนโครงงาน

 

 

การคิดและการเลือกหัวเรื่อง

การคิดหัวข้อเลือกถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ โดยให้นำเรื่องที่เราสนใจจะศึกษานำมากำหนดหัวข้อหัวข้อเรื่องโครงงานจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งอาจจะมาการได้ไปชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากสิ่งรอบตัว แต่ต้องเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงว่าโครงการนี้ทำอะไรและควรเน้นในเรื่องใกล้ตัวหรือคุ้นเคย เพราะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยและไกลตัวมาก ๆ อาจจะทำให้การทำโครงงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้จะรวมไปถึงการขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาโครงงานด้วย การดำเนินงานในขั้นตอนนี้จะทำให้น้อง ๆ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานที่ต้องการจะศึกษามากขึ้น และจะช่วยกำหนดขอบเขตของโครงงานให้ชัดเจน ว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร ต้องใช้อะไร เป็นต้น

การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

การเขียนเค้าโครงเป็นการนำความคิดที่ได้วิเคราะห์ไว้มาเขียนให้เป็นภาพเพื่อแสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนของการทำโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน

2. แนวคิด/ ที่มา/ ความสำคัญ

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

4. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน

 

เป็นอย่างไรบ้างคะน้อง ๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยความรอบคอบอย่างมากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ ทุกคนแน่นอนค่ะ เพราะเรื่องที่เรามักหยิบมาทำโครงงาน ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่เราสนใจทั้งนั้น การได้หาคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยและอยากรู้นั้นเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะ สุดท้ายนี้น้อง ๆ สามารถตามไปชมคลิปการสอนของครูเพื่อฟังคำอธิบายเกี่ยวกับโครงงานภาษาไทยว่าในสามระยะมีอะไรบ้างพร้อมกับดูตัวอย่างที่ครูอุ้มได้ยกมาและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะ

 

อย่าพลาดการติดตามบทความภาษาไทยจาก nockacademy

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
ครูผู้สอน NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม

บทความนี้เป็นเรื่องการวิเคราห์โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม ซึ่งโจทย์ที่นำมาเป็นตัวอย่างจะประกอบด้วยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การเขียนประโยคสัญลักษณ์ รวมไปถึงการสดงวิธีทำ หวังว่าน้องๆจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้จริงกับโจทย์ปัญหาในห้องเรียน

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เตรียมสอบเข้าม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวัสดีค่ะน้อง ๆ วันนี้มาพบกับพี่แอดมินและ Nock Academy อีกเช่นเคย ซึ่งเรายังคงอยู่กับหัวข้อของการเตรียมสอบเข้าม.1กันนะคะ วันนี้แอดมินจะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาและการเตรียมตัวสอบเข้าในระดับชั้นม.1ของโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะ ก่อนอื่นแอดมินต้องขอกล่าวประวัติคร่าว ๆ ของโรงเรียนให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนนะคะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาเป็นโรงเรียนชายล้วนที่ก่อตั้งขึ้นมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวิชาการ ภาษาและความเป็นผู้นำ โดยศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้หลายคนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและประสบความเร็จจึงทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หลักสูตรสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.ต้น ในปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มีการปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเท่าทันสังคมไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

เมื่อฉันโดนงูรัด!: เรียนรู้การใช้ Passive Voice แบบผ่อน ‘คลายย’

น้องๆ ทราบกันมั้ยว่าในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะมีสิ่งที่เรียกว่า ‘Voice’ ถ้ายังไม่ทราบหรือเคยได้ยินแต่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Voice ในภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่ายๆ กันครับ

NokAcademy_ ม.5 M6 Gerund

Gerund พร้อมแนวข้อสอบ ม.6

  สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.6 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปเรียนเรื่อง “Gerund” กันจร้า พร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลดเด้อ   ความหมายของ Gerund อธิบายแบบง่ายๆ เลยว่า Gerund หรือ Ing-form ในบริติชอิงลิช ที่จริงแล้ว มันก็คือ คำกริยาเติม ing (V-ing) แล้วหน้าที่เป็นคำนาม ในภาษาไทยถูกนำมาใช้ในไวยากรณ์เรียกว่า กริยานาม นั่นเองจร้า

some any

การใช้ Some และ Any ตามด้วยคำนาม

สวัสดีน้องๆ ม. 2 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ some และ any กันแบบเข้าใจง่ายๆ ถ้าพร้อมแล้วลองไปดูกันเลยครับ

ค่าสัมบูรณ์

ค่าสัมบูรณ์

ค่าสัมบูรณ์ ค่าสัมบูรณ์  หรือ Absolute คือค่าของระยะทางจากศูนย์ไปยังจุดที่เราสนใจ เช่น ระยะทางจากจุด 0 ถึง -5 มีระยะห่างเท่ากับ 5 เนื่องจากค่าสัมบูรณ์เอาไว้บอกระยะห่าง ดังนั้นค่าสัมบูรณ์จะมีค่าเป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้น ไม่สามารถเป็นลบได้ นิยามของค่าสัมบูรณ์ ให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆ จะได้ว่า และ   น้องๆอาจจะงงๆใช่ไหมคะ ลองมาดูตัวอย่างสักนิดนึงดีกว่าค่ะ เช่น เพราะ

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1