ข้อกําหนดและเงื่อนไข

บริษัท ลิคลาส เอ็ดดูเคชัน จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่า เรา หรือ ลิคลาส) ให้ท่านเข้าถึงบริการน็อคอะคาเดมี (“บริการหรือน็อคอะคาเดมี) รวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ใน เอกสารนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งานนี้) และหลักเกณฑ์ กฎ หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่โพสต์เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์

การยอมรับข้อกำหนด

หากท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และข้อกําหนดการใช้งานนี้ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานน็อคอะคาเดมี

โดยการใช้บริการหรือการระบุการยอมรับข้อตกลงนี้ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) กับน็อคอะคาเดมีเป็นการแสดงเจตนายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนี้

หากท่านไม่ยอมรับต่อเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้  กรุณาปฏิเสธการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน แต่ถ้าหากท่านไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานบางส่วนที่อาจต้องมีบัญชีผู้ใช้ได้

ไม่เพียงแต่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้เลย ฉะนั้นการยอมรับของน็อคอะคาเดมีนั้นถูกกำหนดอย่างชัดแจ้งไว้แล้ว เมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าเวลาใดก็ตาม แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงหรือบริการใด ๆ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบริการ และท่านจำเป็นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อใช้งานและเข้าถึงต่อไป หากท่านไม่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้งาน และ/หรือ การเข้าถึงบริการของท่านจะถูกยกเลิก การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์โดยน็อคอะคาเดมี

การสื่อสารของนักเรียน

หากท่านเป็นนักเรียน ท่านต้องระบุความยินยอมของท่านอย่างชัดแจ้งเพื่อรับข้อตกลง เอกสาร ประกาศและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรียกรวมกันว่าประกาศ“) ที่เราจัดเตรียมไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้และการใช้บริการของท่าน และประกาศอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความในแอปและการสื่อสารบนโซเชียลไทม์ไลน์เท่านั้น ประกาศอาจรวมถึงข้อความในบริการที่มีข้อมูลส่งเสริมการขาย การตลาด การโฆษณาและคำแนะนำที่เราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจไว้ด้วย นอกจากนี้เรายังคงส่งประกาศเกี่ยวกับการจัดการและธุรกรรมให้กับท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยืนยันการลงทะเบียนเรียนบทเรียนออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของท่าน หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องจัดเตรียมบทเรียนออนไลน์ให้กับท่านเช่นกัน

นอกจากนี้ ท่านยินยอมที่จะรับสายหรือข้อความอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ล่วงหน้าจากเราตามหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ให้ไว้กับเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เราอาจจะโทรหรือส่งข้อความดังกล่าวเพื่อ (1) แจ้งบัญชีผู้ใช้งานและการใช้งานอื่น ๆ (2) ให้บริการที่เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ (3) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน (4) แก้ไขข้อพิพาท (5) ทวงหนี้ (6) ติดต่อท่านเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่น หรือ (7) ตามความจำเป็นใด ๆ ในการให้บริการบัญชีของท่านหรือบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายของเรา กฎหมายที่บังคับใช้ หรือข้อตกลงใด ๆ ที่เรามีร่วมกับท่าน

ท่านอาจจะให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านกับเราเพื่อใช้เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยเราจะไม่เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ของท่านกับบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจจะให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านกับบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า บริษัทเรียกเก็บเงิน หรือบริษัทเรียกเก็บเงินที่เราได้ทำสัญญาด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินตามสิทธิ์ของเราหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายของเรา กฎหมายที่บังคับใช้ หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เรามีร่วมกับท่าน และท่านตกลงว่าบุคคลเหล่านี้อาจจะติดต่อท่านโดยใช้ข้อความตามที่ได้รับอนุญาตจากเราให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง ซึ่งอาจมีค่าบริการข้อความมาตรฐาน

ท่านเข้าใจและยินยอมว่าเราจะตรวจสอบหรือบันทึกข้อมูลการกระทำใด ๆ ของท่านต่อเราหรือตัวแทนของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและตามดุลยพินิจของเราเพื่อการควบคุมคุณภาพและวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหรือเพื่อการป้องกันของเรา

บัญชีผู้ใช้และการลงทะเบียนผู้ใช้; พาร์ทเนอร์ทางการศึกษา

ท่านตกลงจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่วิธีการเข้าถึงหรือข้อมูลการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านกับบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด ๆ หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านจะไม่สามารถเข้าบทเรียนออนไลน์ได้

ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านอาจจะได้รับหรือจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านด้วย ท่านเข้าใจและตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้นั้นถูกต้อง ปัจจุบัน และสมบูรณ์ และท่านจะเก็บรักษาและอัปเดตข้อมูลของท่านเพื่อให้ถูกต้อง ปัจจุบัน และสมบูรณ์ นอกจากนี้ท่านรับรองว่าถ้าข้อมูลใดที่ให้มาไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกการใช้งานและการลงทะเบียนเรียนบทเรียนออนไลน์ของท่านตามขอบเขตที่เหมาะสม

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว ในส่วนของการใช้บริการของท่าน เราอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับท่านและการกระทำของท่านในบทเรียนออนไลน์ บางข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ เราอาจจะใช้งาน รักษา และเก็บข้อมูลนี้เพื่อจัดเตรียมบริการให้แก่ท่าน ณ ตอนนี้และในอนาคต และอาจแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามร่วมกันกับบริการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจจะแชร์สื่อหรือข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับท่านให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งประกอบด้วยชั้นเรียนหรือคะแนนของท่านในบทเรียนของเรา

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ว่า เราดำเนินการต่อข้อมูลที่รวบรวมและรับจากท่านอย่างไรเมื่อท่านใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานโดยการอ้างอิง โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดสำหรับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การยอมรับข้อกำหนดนโยบายการใช้งานนี้แสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเช่นกัน

เงื่อนไขการปฏิบัติของผู้ใช้

ขอบเขตที่ท่านได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนหรือกำลังเข้าร่วมด้านพันธมิตรทางการศึกษาหรือสถาบันอื่น ๆ กับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ หรือหลักจรรยาบรรณ เงื่อนไขเหล่านั้นจะนำไปใช้กับท่านที่เป็นนักเรียน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของสถาบัน นอกจากนี้เว้นแต่จะขัดแย้งกับนโยบายหรือหลักจรรยาบรรณดังกล่าว ผู้ใช้หลักสูตรออนไลน์ใด ๆ ตกลงว่าท่าน:

จะไม่คุกคามนักเรียน ผู้เข้าร่วม หรือผู้เข้าชมคนอื่น

จะไม่ทุจริตการทำการบ้านหรือการสอบใด ๆ ของน็อคอะคาเดมี

จะไม่โพสสื่อที่เกี่ยวกับการสอบใด ๆ ทางออนไลน์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง)

จะไม่แชร์วิธีแก้ปัญหาของการบ้านหรือข้อสอบ และ

จะแจ้งผู้สอนทันที หากผู้ใช้งานทราบว่าผู้ใช้งานท่านอื่นทุจริตหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

ตามเงื่อนไขการเข้าถึงน็อคอะคาเดมี และ/หรือ การใช้งานคอร์สเรียนออนไลน์ ท่านตกลงว่าจะไม่ (1) ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจากส่วนใดส่วนหนึ่งของน็อคอะคาเดมี นอกจากจะได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างชัดเจน (2) ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการหรือสื่ออื่น ๆ ของน็อคอะคาเดมีที่เชื่อมต่อกับหรือเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์ (3) ใช้วิธีการแบบอัตโนมัติหรือแบบอิเลกทรอนิกส์จำนวนมากเพื่อเข้าถึงน็อคอะคาเดมี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโรบอท สไปเดอร์ หรือสคริปต์ (robots, spiders or scripts) (4) ติดตั้งน็อคอะคาเดมีวางไว้ที่หน้าต่างป็อปอัพบนหน้าของเพจหรือส่งผลกระทบอื่น ๆ ต่อการแสดงผลของหน้าเพจ (5) กล่าวเท็จ ปลอมตัว หรือบิดเบือนข้อมูลในการระบุตัวตนของท่าน เช่น การใช้นามแฝงหรือบิดเบือนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน (6) ปลอมแปลงหรือจัดทำอย่างอื่นเพื่อปกปิดที่มาของการติดต่อสื่อสารที่ส่งผ่านน็อคอะคาเดมี หรือ (7) รบกวนหรือขัดขวางบทเรียนหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบทเรียนต่าง ๆ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับน็อคอะคาเดมี

นอกจากนี้ท่านจะไม่สามารถโพส อัปโหลด ส่งข้อมูล หรือเผยแพร่เนื้อหา การสื่อสาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ผ่านน็อคอะคาเดมีได้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่าเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต”)

หมายถึงเนื้อหาที่ลามกอนาจาร ฉ้อฉล หมิ่นประมาท หรือที่ทำให้เสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด คุกคาม เลือกปฏิบัติ หรือข่มขู่ผู้อื่น

อาจจะประกอบด้วยไวรัส ม้าโทรจัน วอร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมยกเลิกข้อความ ข้อมูลกึ่งอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ปิดการใช้งานอื่น ๆ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่มีเจตนาหรืออาจสร้างความเสียหาย แทรกแซงในทางเสียหาย ลักลอบ หรือยึดระบบ และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

ที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ให้เปิดเผยหรือดำเนินการให้สามารถใช้งานภายใต้กฎหมายหรือภายใต้สัญญาใด ๆ หรือความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และเปิดเผยส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการจ้างงาน หรือภายใต้ข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล

รวมถึงวิธีการใด ๆ ก็ตามที่มีเป็นอัตโนมัติหรือเป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมากเพื่อเข้าสู่ระบบน็อกอะคาเดมี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโรบอท สไปเดอร์ หรือสคริปต์)

ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม 

ละเมิดสิทธิ์ผู้ใช้งานท่านอื่นของน็อคอะคาเดมี หรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของลิคลาส

บริการดังกล่าวเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยลิคลาส ลิคลาสขอสวงนสิทธิ์ในการดัดแปลง หยุดปฏิบัติงานด้านบริการหรือส่วนอื่น ๆ ชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบ ท่านตกลงว่า ลิคลาสจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการดัดแปลง การระงับหรือหยุดปฏิบัติงาน และไม่มีข้อความใด ๆ ตีความว่าลิคลาสจะรักษาหรือสนับสนุนการบริการหรือส่วนอื่น ๆ ระหว่างข้อกำหนดการใช้บริการนี้

เนื้อหาทั้งหมดหรือสื่ออื่น ๆ ที่มีอยู่ในน็อคอะคาเดมีหรือผ่านบทเรียนคลิป ควิซ และไฟล์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่าเนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของลิคลาส และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ/หรือ สิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของไทยและต่างประเทศ

โลโก้ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการของลิคลาสที่อาจจะปรากฏอยู่ในน็อคอะคาเดมี (“เครื่องหมาย”) เป็นทรัพย์สินของลิคลาสและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของไทยและต่างประเทศ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้อื่น ๆ ที่ใช้ในบริการโดยมีหรือไม่มีการระบุแหล่งที่มาเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือโลโก้ของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้องค์ประกอบของน็อคอะคาเดมียังได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลิคลาส

ยกเว้นว่า จะได้รับอนุญาตในข้อกำหนดการใช้บริการ ท่านห้ามคัดลอก ขาย ขายต่อ จัดแสดง ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำการลอกเลียนแบบ ปรับเปลี่ยน แจกจ่ายหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านบริการหรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ และห้ามถอดรหัส ถอดประกอบหรือเข้าถึงรหัสจากแหล่งที่มาอื่น ๆ สำหรับซอฟต์แวร์ที่ท่านอาจเคยใช้ดำเนินการเกี่ยวกับบริการ ลิคลาสอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ รหัสคำแนะนำ หรือข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวในเนื้อหาหรือสื่อสำหรับบริการ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้บนพื้นฐานสำหรับจุดประสงค์การเรียนการสอนเท่านั้น และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการรับประกันและข้อจำกัดของความรับผิดด้านล่างและข้อกำหนดอื่น ๆ ในที่นี้ ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด ลิคลาสขอสงวนสิทธิ์บริการ เนื้อหา และเครื่องหมายทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในที่นี้

การใช้วิธีการสื่อสารที่มีให้และการบริการที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนถ่ายทอดสดอาจให้ท่านสามารถโพสข้อความถึงผู้ใช้งานท่านอื่น และ/หรือ ลิคลาสได้ ท่านตกลงที่จะใช้วิธีการสื่อสารที่มีอยู่ในน็อคอะคาเดมีเพื่อส่งการสื่อสารและสื่อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ลิคลาสจัดเตรียมไว้สำหรับวิธีการสื่อสารเท่านั้น และท่านตกลงเพิ่มเติมว่าการสื่อสารทั้งหมดโดยท่านจะอยู่ภายใต้และดูแลด้วยข้อกำหนดการใช้บริการนี้ โดยการใช้วิธีการสื่อสารใด ๆ ที่อยู่ในน็อคอะคาเดมี ท่านรับทราบและตกลงว่า (1) วิธีการสื่อสารเป็นรูปแบบสาธารณะและไม่ได้เป็นส่วนตัว เพราะว่าเป็นการสื่อสารระหว่างท่านและบุคคลอื่นหรือบุคคลหลาย ๆ ท่าน (2) การสื่อสารจะส่งไปถึงหรือได้รับจากผู้จัดการบริการบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติโดยลิคลาสในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นแบบอื่นอย่างชัดแจ้งโดยลิคลาส) และ (3) การสื่อสารไม่ได้รับการตรวจสอบล่วงหน้า ภายหลัง คัดกรอง จัดเก็บถาวร หรือตรวจสอบโดยลิคลาสในลักษณะใด ๆ แม้ว่าลิคลาสจะขอสวงนสิทธิ์ในการดำเนินการตามดุลพินิจของข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาก็ตาม

เงื่อนไขการชำระเงิน

การซื้อบริการและผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับการแนะนำจากลิคลาสผ่านน็อคอะคาเดมี ท่านต้องมีการเข้าถึงผ่านอินเตอร์เน็ตและวิธีการชำระเงินที่ยอมรับอย่างถูกต้องในปัจจุบันซึ่งได้ระบุไว้ในหน้าการชำระเงิน ท่านตกลงให้ลิคลาสหรือผู้จัดการด้านการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบริษัทเก็บข้อมูลการชำระเงินของท่าน ท่านตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านน็อคอะคาเดมีเมื่อถึงกำหนดชำระด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบครั้งเดียวหรือแบบสมัครสมาชิก

ท่านรับทราบและตกลงว่า ลิคลาสจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกของท่าน ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ใช้ไปบางส่วนหรือยังไม่ได้ใช้สำหรับสิ่งที่ท่านได้ชำระเงินไปแล้ว เงื่อนไขของท่านที่ชำระค่าธรรมเนียมจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาที่สิ้นสุดในขณะที่ท่านยกเลิกการสมัครสมาชิกของท่าน เราไม่รับประกันการคืนเงินสำหรับการขาดการใช้งานหรือความไม่พึงพอใจ

ความสามารถในการใช้และข้อจำกัดในการบริการ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการของลิคลาสประกอบด้วย บริการและผลิตภัณฑ์ที่ต้องชำระเงิน ซึ่งไม่ได้ให้บริการตลอด และอาจมีการจำกัดการใช้งานบางอย่าง โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดและเวลาในการให้บริการ และท่านเข้าใจว่าลิคลาสอาจจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้งานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของลิคลาส เช่น การเข้าถึงโค้ชของลิคลาส การบริการด้านการประเมิน หรือการรับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลิคลาส และลิคลาสอาจแก้ไขหรือยุติการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของบริษัทตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า การใช้งานน็อคอะคาเดมี คอร์สเรียนออนไลน์ เนื้อหาและบริการทั้งหมดที่อยู่ในน็อคอะคาเดมีเป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว บทเรียนออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใด ๆ) มีให้ตามที่เป็นหรือตามที่แสดงโดยไม่มีการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันในการซื้อขายโดยนัย แต่ยังรวมถึงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และการไม่ละเมิดกรณีใดกรณีหนึ่งเช่นกัน ท่านต้องรับผิดชอบและรับความเสี่ยงจากการใช้เนื้อหาของท่าน

โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่เราไม่รับประกันว่า (1) เนื้อหาของน็อคอะคาเดมีจะตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของคุณ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ (2) น็อคอะคาเดมีหรือคอร์สเรียนออนไลน์จะไม่ประสบเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (3) ข้อมูลที่ได้รับผ่านน็อคอะคาเดมี เช่น การบริการด้านชั้นเรียนจะแม่นยำ สมบูรณ์ ปัจจุบัน ปราศจากข้อผิดพลาด ปลอดภัยหรือเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ หรือ (4) ข้อบกพร่องในหรือบนน็อคอะคาเดมีได้รับการแก้ไข ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่จะได้รับบาดเจ็บ รวมถึงเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัว อันเนื่องจากการใช้งานคอร์สเรียนและเนื้อหา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ลิคลาสจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ (รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือความสูญเสียทางด้านข้อมูล) ภายใต้สัญญา ความประมาท ความผิดเฉพาะหรือทฤษฎีใด ๆ โดยทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องหรือการสูญเสียกำไร ความสูญเสียหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล เอกสาร ต้นทุนในการจัดหาสินค้าทดแทน ด้านบริการหรือเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญหรืออย่างอื่น

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และดูแลความเสียหายของบริษัทลิคลาสและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน และผู้ได้รับมอบหมายจากลิคลาส จากการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายและความเสียหายบางส่วนและทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจาก (1) การใช้หรือพยายามใช้น็อคอะคาเดมีของท่านโดยละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ (2) การใช้หรือพยายามใช้รหัส โปรแกรม ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่ให้ไว้ในน็อคอะคาเดมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ (3) การใช้งานของท่านหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  หรือ (4) ข้อมูลของคุณที่คุณโพสต์หรือทำให้พร้อมใช้งานบนน็อคอะคาเดมี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ

การยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน

ท่านตกลงว่า ลิคลาสอาจปิดการใช้งานบัญชีหรือยกเลิกการใช้งานน็อคอะคาเดมีของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงถ้าหากลิคลาสเชื่อว่าท่านมี (1) การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ (2) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (3) โพส อัปโหลด หรือส่งเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังน็อคอะคาเดมี หรือ (4) ละเมิดหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับตัวอักษรหรือเจตนาของข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือหลักจรรณยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่า การปิดบัญชีหรือการยกเลิกการเข้าถึงของท่านไปยังน็อคอะคาเดมีอาจมีผลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และลิคลาสจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกบัญชีของท่าน
ท่านรับทราบว่า ลิคลาสอาจเก็บรักษาและจัดเก็บข้อมูลของท่านบนระบบของลิคลาสโดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกบัญชีของท่าน

ขั้นตอนข้อพิพาทและเรียกร้องการละเมิดสิทธิ์

ลิคลาสเคารพสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและเราขอให้ท่านผู้ใช้งานเคารพสิ่งนี้เช่นกัน ถ้าหากท่านเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของท่านหรืองานของผู้อื่นถูกบิดเบือนหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อลิคลาส

ลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามเจ้าของผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ 

คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ งาน หรือทรัพย์สินทางปัญญาอย่างอื่นที่ท่านเรียกร้องว่า ถูกบิดเบือนหรือถูกละเมิด

คำอธิบายเนื้อหาที่ท่านเรียกร้องว่า กำลังบิดเบือนหรือละเมิดผลิตภัณฑ์ งาน หรือทรัพย์ทางปัญญาของท่านบนน็อคอะคาเดมี

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน

คำกล่าวของท่านที่มีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า การใช้งานที่มีข้อพิพาทซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ งาน ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทน หรือกฎหมายที่บังคับใช้ และ

คำกล่าวของท่านที่สร้างขึ้นภายใต้บทลงโทษของการกล่าวความเท็จว่า ข้อมูลข้างต้นที่อยู่ในหนังสือแจ้งของท่านนั้นถูกต้อง และท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ งาน ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามเจ้าของดังกล่าว

สามารถติดต่อลิคลาสเพื่อแจ้งข้อพิพาทหรือเรียกร้องลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ได้ดังนี้

บริษัท ลิคลาส เอ็ดดูเคชัน จำกัด

ที่อยู่ 53/30-31 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร: 033-640-334  อีเมล: [email protected]

บทบัญญัติทั่วไป

ลิคลาสอาจจะโอนหรือมอบหมายสิทธิ์หรือมอบหมายพันธะภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านต้องไม่โอนหรือมอบหมายสิทธิ์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมอบหมายพันธะของท่านซึ่งดำเนินการโดยกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลิคลาสก่อนล่วงหน้า

หากพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นแยกออกจากบทบัญญัติอื่น ๆ ในที่นี้ และจะต้องไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ ลิคลาสจะไม่รับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ในขอบเขตที่เกิดจากความขัดข้องใด ๆ ของลิคลาสเพื่อปฏิบัติตามพันธะภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้อันเนื่องมาจากอัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว สงคราม ความไม่สงบทางแพ่ง การก่อการร้าย เหตุขัดข้องทางอินเทอร์เน็ต การกระทำของรัฐบาลหรือคำสั่งศาล เหตุฉุกเฉินระดับชาติ การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมที่เหมาะสมของลิคลาส และลิคลาสจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกิดจากการแฮ็กหรือแคร็กในหน้านี้

ความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องใด ๆ ในส่วนของลิคลาสที่บังคับใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ซึ่งอาจมีสิทธิ์ได้รับ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และสิทธิพิเศษในคราวอื่นด้วย

“ข้อกำหนดการใช้งาน” นี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและลิคลาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำหนดไว้ในที่นี้ทั้งหมด และจะไม่ถูกแก้ไข เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ท่านโพสต์ไว้บนน็อคอะคาเดมีหรือผ่านการเขียนระหว่างท่านและลิคลาสโดยเฉพาะ

หากต้องการแจ้งข้อมูลที่อาจจำเป็นต่อลิคลาสภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ สามารถส่งข้อความมาโดยการเขียนหรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

Liclass Education Co., Ltd

53/30-31 Moo3, Ban Suan ,Mueang , Chonburi 20000

TEL:033-640-334 Email: [email protected]

The section titles herein are displayed for convenience only and have no legal effect.

บริษัท ลิคลาส เอ็ดดูเคชัน จำกัด

ที่อยู่ 53/30-31 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร: 033-640-334 อีเมล: [email protected]

ชื่อหัวข้อในที่นี้แสดงเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมาย

Terms and condition

Liclass Education Co., Ltd. (collectively, “we,” “us” or “Liclass ”) provides you access to the NockAcademy services (“Services” or “NockAcademy) including its applications and websites, subject to the terms and conditions described in this document (these “Terms of Use”) and any other guidelines, rules or licenses posted in connection with the Online lesson.

Your Acceptance of Terms

You are authorized to use the NockAcademy only if you agree to abide by all applicable laws, rules and regulations and these Terms of Use.

By using the services, or by indicating your assent to this agreement registering a user account (as defined herein) with NockAcademy, you are agreeing to the terms of this agreement.

If you do not agree to all of the terms and conditions of this agreement, do not register your user account. If you do not register your user account, you will not be able to access or use certain parts of the service that may require a user account.

Without limitation to any of the foregoing, if you do not agree to any other provisions of these terms of use or any section thereof, then you may not access or use the services. NockAcademy’s acceptance is expressly conditioned upon your assent to all of the terms and conditions of these terms of use, to the exclusion of all other terms.

We reserve the right to change or modify these Terms of Use at our sole discretion at any time. We will notify you of any material changes to the terms and conditions of this Agreement or to any service or other feature of the Services and you must accept such changes in order to continue your use and access thereof. If you do not accept such changes your use and/or access to the Services will be terminated. Any change or modification to these Terms of Use will be effective immediately upon posting by NockAcademy.

Student Communications

If you are a Student, you expressly indicate your consent to receive electronically all communications, agreements, documents, notices and disclosures (collectively, “Notices”) that we provide in connection with your User Account and your use of the Services. Notices may include, without limitation, in-app messages and in-timeline  SNS communications. In addition, Notices may include messages in Services with promotional, marketing, and advertising information and recommendations that we believe may be of interest to you. We may still send you administrative and transactional Notices, however, such as, but not limited to, information about your User Account, confirmation of your registration for Online lessons, information related to your method of payment, information about your progress or other services that may be necessary to provide you with Online Lesson.

Additionally, you consent to receive autodialed or prerecorded calls and text messages from us at any telephone number that you have provided us, as set forth below. We may place such calls or texts to (1) notify User Account and any use thereof; (2) provide you with services associated with Online Lesson; (3) troubleshoot problems with your User Account (4) resolve disputes; (5) collect debts; (6) contact you with offers and promotions; or (7) as otherwise necessary to service your account or enforce these Terms of Use, our policies, applicable law, or any other agreement we may have with you.

You may provide your Telephone number for us to use when you register your User Account. We won’t share your Telephone number with third parties for their purposes without your consent, We may share your Telephone number with our Affiliates or with our service providers, such as customer support, billing or collections companies, who we have contracted with to assist us in pursuing our rights or performing our obligations under these Terms of Use, our policies, applicable law, or any other agreement we may have with you. You agree these parties may also contact you using text messages, as authorized by us to carry out the purposes we have identified above, and not for their own purposes. Standard text charges may apply.

You understand and consent that we may, without further notice or warning and in our discretion, monitor or record anyone acting on your behalf has with us or our agents for quality control and training purposes or for our own protection. You acknowledge and understand that, while your communications with us may be overheard, monitored, or recorded without further notice or warning.

User Accounts and User Registration; Educational Partners​

You agree that you will never divulge or share access or access information to your User Account with any third party for any reason. If you do not qualify, you may not attend the Online Lesson.

In setting up your User Account, you may be prompted or required to enter additional information, including but not limited to your name and Telephone number. Additional information may be required to confirm your identity. You understand and agree that all information provided by you is accurate, current and complete and that you will maintain and update your information to keep it accurate, current and complete. You acknowledge that if any information provided by you is untrue, inaccurate, not current or incomplete, we reserve the right to terminate your use of the Services and your enrollment in the Online Lessons to the extent applicable.

In addition to the registration process, as part of your use of the Services, we may obtain certain information about you and your performance in the Online Lesson. Some of this information may be personally identifiable information. We may use, maintain, and store this information to provide certain services to you now and in the future and may share such information with third parties in conjunction with such services. For example, as further detailed in our Privacy Policy, we may share certain materials or information about you with third parties, including your grades/scores in our classes.

Our Privacy Policy further explains how we treat information collected and received from you when you use the Services. Our Privacy Policy is hereby incorporated into these Terms of Use by reference. Please read this policy carefully for disclosures relating to the collection, use, and disclosure of your personal information. By accepting these Terms of Use you are accepting our Privacy Policy.

User Conduct Policy

To the extent you are registered or enrolled as a student in, or are otherwise attending, an Educational Partner or other institution with its own policy regarding student and/or employee conduct or an “honor code,” those terms shall apply to you as a student and/or employee of such institution. Additionally, unless the following conflicts with such a policy or honor code, any User of the Online Courses agrees that he or she:

Will not harass other Students, Attendees or Visitors;

Will not cheat on any homework assignment or tests for the NockAcademy;

Will not post online any Secured Testing Materials (as defined below);

Will not share solutions to homework assignments or exams; and

Will notify the instructors immediately if he or she becomes aware of any other User cheating or breaching these Terms of Use.

As a condition of accessing the NockAcademy and/or using the Online Courses, you agree not to (1) reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes any portion of the NockAcademy other than as expressly allowed under these Terms of Use; (2) use NockAcademy’s name, trademarks, service marks, or other materials in connection with, or to transmit, any unsolicited communications or emails; (3) use any high volume, automated, or electronic means to access NockAcademy (including without limitation robots, spiders or scripts); (4) frame the NockAcademy, place pop-up windows over its pages, or otherwise affect the display of its pages; (5) falsely state, impersonate, or otherwise misrepresent your identity, including but not limited to the use of a pseudonym or misrepresenting your affiliations with a person or entity, past or present; (6) force headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any communication transmitted through NockAcademy; or (7) interfere with or disrupt lessons or servers or networks connected to the lessons, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to NockAcademy.

In addition, you may not post, upload, or transmit to or otherwise make available through the NockAcademy any content, communications, or other information (collectively, “Unauthorized Content”):

that is obscene, fraudulent, indecent, or libelous or that defames, abuses, harasses, discriminates against or threatens others;

that contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, or other disabling devices or other harmful components intended to or that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate any system, data, or personal information;

that you do not have the right to disclose or make available under any law or under contractual or fiduciary relationships (such as insider information, or proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under nondisclosure agreements);

that consists of any high volume, automated, or electronic means to access the NockAcademy (including without limitation robots, spiders or scripts);

that infringes the copyright, patent, trademark, trade secret, right of publicity, or other intellectual property or proprietary right of any third party;

that violates the rights of other Users of the NockAcademy; or

that violates any applicable local, state, national or international law or otherwise advocates or encourages any illegal activity.

Liclass ’s Intellectual Property Rights

The Services are owned and operated by Liclass. Liclass reserves the right at any time and from time to time to modify, discontinue, temporarily or permanently, the Services or any part or portion thereof, with or without notice to you. You agree that Liclass shall not be liable to you or to any third party for any modifications, suspensions or discontinuance of the Services, or any portion thereof. Nothing in these Terms of Use shall be construed to obligate Liclass to maintain and support the Services or any part or portion thereof, during the term of these Terms of Use.

All content or other material available on the NockAcademy or through video lessons, quizzesvand files (collectively, the “Content”), are the property of Liclass and are protected by copyright, patent and/or other proprietary intellectual property rights under Thailand and foreign law.

Liclass logos, trademarks and service marks which may appear on the NockAcademy (“Marks”), are the property of Liclass and are protected under Thailand and foreign laws. All other trademarks, service marks and logos used on the Services, with or without attribution, are the trademarks, service marks or logos of their respective owners. In addition, elements of the NockAcademy are protected by trade dress and Thailand intellectual property laws and may not be copied, reproduced, downloaded or distributed in any way in whole or in part without the express written consent of Liclass .

Except as otherwise expressly permitted in these Terms of Use, you may not copy, sell, re-sell, display, reproduce, publish, modify, create derivative works from, transfer, distribute or otherwise commercially exploit in any manner the Services or any Content. You may not reverse-engineer, decompile, disassemble or otherwise access the source code for any software that may be used to operate the Services. From time to time, Liclass may include software, code, instructions, or other such information in the Content or materials for the Services; any such information is provided on an “as-is” basis for instructional purposes only and is subject to the Disclaimer of Warranties and Limitation of Liabilities sections below and other terms herein. Any use of such information for commercial purposes is strictly prohibited. Liclass reserves all rights not expressly granted herein to the Services, Content, and Marks.

Use of Provided Communication Methods and Related Services

The Livestream lesson  may provide you with the ability to post messages to other Users and/or Liclass . You agree to use communication methods available on NockAcademy only to send communications and materials related to the subject matter for which Liclass provided the communication method, and you further agree that all such communications by you shall be subject to and governed by these Terms of Use. By using any of the communications methods available on the NockAcademy, you acknowledge and agree that (1) all communications methods constitute public, and not private, means of communication between you and the other party or parties, (2) communications sent to or received from third party service providers or other third parties are not endorsed, sponsored or approved by Liclass in any manner (unless expressly stated otherwise by Liclass ) and (3) communications are not pre-reviewed, post- reviewed, screened, archived or otherwise monitored by Liclass in any manner, though Liclass reserves the right to do so at any time at its sole discretion in accordance with these Terms of Use.

Payment Terms

To purchase any services or products offered by Liclass through the NockAcademy, you must have Internet access and a current valid accepted payment method as indicated in the payment page. You agree to Liclass , or its third-party payment provider, storing your payment information. You also agree to pay the applicable fees for the services or products you purchase through the NockAcademy as they become due, whether on a one-time or subscription basis.

You hereby acknowledge and agree that Liclass will not offer refunds on any fees and charges related to your subscription. This includes any partially used or unused periods for which you have already paid. Your obligation to pay fees continues through the end of the subscription period during which you cancel your subscription. We do not guarantee refunds for lack of usage or dissatisfaction.

Services Availability and Limitations

You acknowledge and agree that Liclass services, including paid services and products, are not available at all times, and that certain usage limits may apply. Please refer to the FAQ for additional information about limitations and hours of availability. You also understand that Liclass , at its sole discretion, may limit, suspend, or terminate your use of all Liclass-provided services related to Liclass ’s programs, such as access to Liclass Coaches, evaluation services, or certifications. You also understand that Liclass may modify or discontinue all services related to its programs at its sole discretion.

Disclaimer of Warranties

You expressly acknowledge and agree that your use of the NockAcademy, the Online Courses and all Content and services available on the NockAcademy is at your sole risk and responsibility. The online lessons (including any content) are provided “as is” and “as available” with no representations or warranties of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and noninfringement. You assume total responsibility and the entire risk for your use of the content.

Without limiting the foregoing, we do not warrant that (a) the nockacademy, content will meet your requirements or expectations or achieve the intended purposes, (b) nockacademy or the online courses will not experience outages or otherwise be uninterrupted, timely, secure or error-free, (c) the information or content obtained through the nockacademy, such as classroom services, will be accurate, complete, current, error- free, completely secure or reliable, or (d) that defects in or on the nockacademy be corrected. You assume all risk of personal injury, including death and damage to personal property, sustained from use of the online courses and content.

Limitation of Liability

Under no circumstances shall Liclass be liable to the user or any third party with respect to any subject matter of these terms of use (including any breach of security or data loss) under any contract, negligence, strict liability or other theory for any indirect, incidental or consequential damages or lost profits, loss or inaccuracy of data or documents or cost of procurement of substitute goods, services or technology, even if advised of the possibility of such damages or whether any remedy set forth herein fails of its essential purpose or otherwise.

Indemnity

You agree to indemnify, defend and hold harmless Liclass , its subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, agents, employees, and assignees from any and all claims, liabilities, expenses and damages, including reasonable attorneys’ fees and costs, made by any third party relating to or arising out of (a) your use or attempted use of the NockAcademy in violation of these Terms of Use, (b) your use or attempted use of any code, program, data, information or any other Content provided on the NockAcademy in a manner inconsistent with these Terms of Use, (c) your use or your violation of any law or rights of any third party, or (d) your information you post or otherwise make available on the NockAcademy, including without limitation any claim of infringement of intellectual property or other proprietary rights.

Termination of Rights

You agree that Liclass , in its sole discretion, may deactivate your account or otherwise terminate your use of the NockAcademy for any reason or no reason, including, without limitation, if Liclass believes that you have (a) breached these Terms of Use; (b) infringed the intellectual property rights of a third party; (c) posted, uploaded or transmitted Unauthorized Content to the NockAcademy; or (d) violated or acted inconsistently with the letter or spirit of these Terms of Use or any applicable code of conduct. You agree that any deactivation or termination of your access to the NockAcademy may be effected without prior notice to you and that Liclass shall not be liable to you nor any third party for any termination of your account. You also acknowledge that Liclass may retain and store your information on Liclass ’s systems notwithstanding any termination of your account.

Dispute Procedure and Claims of Copyright Infringement

Liclass respects the rights and intellectual property of others, and we ask our users to do the same. If you believe that your product or other work has been misrepresented or used in a way that constitutes copyright infringement, or your intellectual property rights have been otherwise violated, please provide Liclass with the following information:

an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the product, copyright or other intellectual property interest;

a description of the product, work or other intellectual property that you claim has been misrepresented or infringed;

a description of where the material that you claim is misrepresenting or infringing your product, work or other intellectual property is located on NockAcademy;

your address, telephone number, and email address;

a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the owner of the product, work, copyright or intellectual property, or its agent, or applicable law; and

a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the product, work, copyright or intellectual property owner or authorized to act on such owner’s behalf.

Liclass for notices of disputes or claims of copyright or other intellectual property infringement can be reached as follows:

Liclass Education Co., Ltd

53/30-31 Moo3, Ban Suan ,Mueang , Chonburi 20000

TEL:033-640-334 Email: support@nockacademy .com

Miscellaneous Provisions

Liclass may freely transfer or assign any portion of its rights or delegate its obligations under these Terms of Use. You shall not transfer or assign, by operation of law or otherwise, any portion of your rights or delegate your obligations under these Terms of Use without the prior written consent of Liclass .

If any provision of these Terms of Use is found to be unlawful, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from the other provisions herein, and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. Liclass shall have no liability under these Terms of Use to the extent arising from any failure of Liclass to perform any of its obligations under these Terms of Use due to any fire, flood, earthquakes, other acts of God, war, civil unrest, terrorism, Internet failures, governmental act or court order, national emergency, strikes or labor disputes or any other event not within Liclass ’s reasonable control. Liclass shall not be responsible for damage or other problems caused by any unauthorized change to these Terms of Use made by way of hacking or cracking this page.

Any delay or failure on the part of Liclass to enforce any rights under these Terms of Use to which it may be entitled shall not, in any event, be construed as a waiver of the right and privilege to do so at any subsequent time.

These “Terms of Use” constitute the entire agreement between you and Liclass relating to the matters set forth herein, and shall not be modified except in writing, as posted on the NockAcademy by Liclass or through a specific writing between you and Liclass .

Any notice which may be required to be given to us under these Terms of Use may be sent to us by writing or emailing to the following addresses:

Liclass Education Co., Ltd

53/30-31 Moo3, Ban Suan ,Mueang , Chonburi 20000

TEL:033-640-334 Email: [email protected]

The section titles herein are displayed for convenience only and have no legal effect.