นโยบายการคืนเงิน จาก NockAcademy

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ NockAcademy เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงขอแจ้งนโยบายการคืนเงินของเรา เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจและมั่นใจในการสมัครใช้บริการแพ็กเกจพรีเมียมกับเรา

นโยบายการคืนเงิน:

 1. ลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้บริการ: ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการแพ็กเกจพรีเมียมของ NockAcademy ได้ทุกเมื่อ และสามารถใช้บริการได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บค่าบริการปัจจุบันของท่าน หลังจากท่านยกเลิกแพ็กเกจพรีเมียม ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในรอบการเรียกเก็บค่าบริการครั้งถัดไป
 2. นโยบายการคืนเงินนี้ ไม่สามารถใช้ยกเลิกคำขอจากผู้สมัครสมาชิกด้วยเหตุผลหรือความชอบส่วนบุคคล ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ให้บริการพบว่าบริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อาทิ ความไม่มั่นคงทางการเงิน, ข้อจำกัดทางกฎหมาย หรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการอันส่งผลกระทบต่อการสมัครแพ็กเกจเท่านั้น เมื่อการสมัครแพ็กเกจถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการจึงจะออกเงินคืนให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบสำหรับระยะเวลาที่เหลือของการสมัครสมาชิกของท่านซึ่งผู้รับบริการจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และการคืนเงินจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินของผู้รับบริการ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ โดยทั่วไปภายใน 30 วันนับจากการแจ้งเตือนการยกเลิก
 3. การเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจ: การสมัครแพ็กเกจเพื่อใช้บริการพรีเมียม หมายความว่าท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจอย่างต่อเนื่องโดยต่ออายุอัตโนมัติ หากท่านยกเลิกการสมัครแพ็กเกจพรีเมียม ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจในรอบการเรียกเก็บค่าบริการครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับเดือนที่ผ่านมาที่ท่านได้ทำการชำระเงินไปแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้บริการในระหว่างเดือนเหล่านั้น
 4. การคืนเงินจะดำเนินการได้เมื่อลูกค้าซื้อแพ็กเกจโดยชำระเงินแบบโอนเงินหรือพร้อมเพย์เท่านั้น เราจะไม่ดำเนินการตามคำขอคืนเงิน หากคำขอนั้นเกินกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน 30 วันตามนโยบายคืนเงินของเรา นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจและขอคืนเงินค่าบริการเกินจากระยะเวลาที่กำหนดอาจถูกระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายการคืนเงิน
 5. การซื้อแพ็กเกจของเราผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ผ่าน  Apple Pay ในระบบ iOS และ Google Pay ในระบบ Android ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เนื่องจากการชำระเงินผ่านระบบ Apple Pay ถูกดำเนินการโดย Apple และการชำระเงินผ่านระบบ Google Pay ถูกดำเนินการโดย Google หากลูกค้าต้องการขอคืนเงิน โปรดติดต่อกับทาง Apple Support / Google Help โดยตรง
 6. กรณีตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ เราไม่สามารถคืนเงินให้ได้หลังระบบได้ทำการตัดบัตรอัตโนมัติไปแล้ว และเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ทุกกรณีเนื่องจากได้มีการส่งอีเมลแจ้งล่วงหน้าก่อนตัดอัตโนมัติแล้ว
 7. ทางเราไม่สามารถอนุมัติการคืนเงินได้ กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนแพ็กแกจหรือลูกค้าทำการสมัครแพ็กเกจผิดและต้องการยกเลิกหลังทำการชำระแล้ว

NockAcademy Refund Policy

Thank you for choosing NockAcademy’s service. We highly value the satisfaction of all our customers. Therefore, we would like to inform you of our refund policy to ensure that customers understand and have confidence in subscribing to our premium package service.
 

Refund Policy:

 1. Cancellation by Customer: Customers can cancel their subscription to NockAcademy’s premium package service at any time and can continue to use the service until the end of the current billing cycle. After canceling the premium package, you will not be charged for the next billing cycle.
 2. Cancellation by NockAcademy: we reserve the right to initiate cancellations of subscriptions from our end in the event that our subscription service encounters circumstances that render the continuation of our business untenable, such as but not limited to financial instability, legal constraints, or operational difficulties. This refund policy applies exclusively to situations where the cancellation is directly due to our operational challenges and is not applicable to cancellations requested by subscribers for personal reasons or preferences. Thus, only when the cancellation is initiated by us due to our inability to continue offering the service, we will issue a full refund to the affected subscribers for the remaining period of their subscription. Subscribers affected by such cancellations will be notified via their registered email address, and refunds will be processed to the original method of payment within a specified timeframe, typically within 30 days of the cancellation notice.
 3. Package Service Billing: Subscribing to the premium package service means you will be continuously billed automatically upon renewal. If you cancel your subscription to the premium package, you will not be charged for the next billing cycle. However, you will not receive a refund for the previous months for which you have already paid, even if you did not use the service during those months.
 4. Refunds will only be processed if customers purchased the package with bank transfer or PromptPay. We will not process refund requests beyond the 30-day refund policy period. Additionally, customers who purchase a package and request a refund beyond the specified timeframe may have that request suspended for violating the refund policy.
 5. On our mobile applications, purchases made through Apple Pay on iOS and Google Pay on Android cannot be refunded, as payments made through Apple Pay are processed by Apple, and payments made through Google Pay are processed by Google. If customers wish to request a refund, please contact Apple Support/Google Help directly.
 6. In cases of automatic credit card deductions, we cannot refund payments after the system has already processed the automatic card deduction. We cannot be held responsible in all cases as advance email notifications have been sent before the automatic deduction.
 7. We cannot approve refunds in cases where customers change their minds about the package or subscribe to the wrong package and wish to cancel after payment.