การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

สารบัญ

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.

ทบทวนจำนวนเต็ม

บทความนี้จะทำให้น้องๆ เข้าใจ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างไว้อย่างหลากหลาย น้องๆรู้จัก จำนวนเต็ม กันแล้ว แต่หลายคนยังไม่สามาถเปรียบเทียบความมากน้อยของจำนวนเต็มเหล่านั้นได้ ซึ่งถ้าน้องๆ เคยเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละมาแล้ว เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย ซึ่งได้นำเสนออกมาในรูปแบที่เข้าใจง่าย ทำให้น้องๆสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์

ทบทวนเรื่องจำนวนเต็ม  เช่น                                                                                    

                25 ,  9  , -5 , 5.5 , 2.0 ,  9.80 , -15 , -3.25, 0                     

น้องๆช่วยกันตอบว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนเต็มหรือไม่  ถ้าเป็น เป็นจำนวนเต็มชนิดใด 

25    เป็นจำนวนเต็มบวก             9    เป็นจำนวนเต็มบวก              -5   เป็นจำนวนเต็มลบ

5.5   ไม่เป็นจำนวนเต็ม             2.0   เป็นจำนวนเต็มบวก           9.80  ไม่เป็นจำนวนเต็ม

-15   เป็นจำนวนเต็มลบ           -3.25  ไม่เป็นจำนวนเต็ม                0    เป็นจำนวนเต็มศูนย์

น้องๆ พิจารณาเส้นจำนวนและสังเกตจำนวนที่แตกต่างกันบนเส้นจำนวน เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 2

– จำนวนที่อยู่ขวามือของศูนย์แตกต่างกับจำนวนที่อยู่ซ้ายมืออย่างไร (จำนวนที่อยู่ขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนทางซ้ายมือ)

– ถ้านำจำนวนบนเส้นจำนวนมาเขียนเรียงลำดับจากซ้าย (-4) ไปขวา (4) จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร (เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1)

จากเส้นจำนวน จะเห็นว่า จำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอ

เช่น           1   อยู่ทางซ้ายของ   2   ดังนั้น   1   น้อยกว่า   2   ใช้สัญลักษณ์  1 < 2

2   อยู่ทางซ้ายของ   3  ดังนั้น   2   น้อยกว่า   3    ใช้สัญลักษณ์  2 < 3

4   อยู่ทางขวาของ   3   ดังนั้น   4   มากกว่า   3    ใช้สัญลักษณ์   4 > 3

3   อยู่ทางขวาของ   2   ดังนั้น   3   มากกว่า   2    ใช้สัญลักษณ์   3 > 2

1   อยู่ทางขวาของ   0   ดังนั้น   1   มากกว่า    0    ใช้สัญลักษณ์   1 > 0

-1  อยู่ทางซ้ายของ   0   ดังนั้น  -1  น้อยกว่า    0   ใช้สัญลักษณ์  -1 < 0

-2  อยู่ทางซ้ายของ   0   ดังนั้น  -2  น้อยกว่า   0   ใช้สัญลักษณ์  -2 < 0

0   อยู่ทางขวาของ   -1   ดังนั้น    0  มากกว่า   -1   ใช้สัญลักษณ์   0 > -1

-3  อยู่ทางขวาของ   -4  ดังนั้น   -3  มากกว่า  -4   ใช้สัญลักษณ์   -3 > -4

-5  อยู่ทางซ้ายของ   -3  ดังนั้น  -5   น้อยกว่า  -3   ใช้สัญลักษณ์  -5 < -3

หมายเหตุ จำนวนเต็มยิ่งติดลบเยอะ ยิ่งมีค่าน้อย

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อตัดสินว่าจำนวนใดน้อยกว่าหรือจำนวนใดมากกว่า สามารถพิจารณาโดยใช้เส้นจำนวน คือ จำนวนที่อยู่ทางขวามือมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ ดังนั้นจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางซ้ายมือบนเส้นจำนวน  หรือจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางซ้ายมือบนเส้นจำนวนจะน้อยกว่าจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางขวามือบนเส้นจำนวน

ตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

 ตัวอย่างที่ 1 จงเติมเครื่องหมาย  >  หรือ  <  ลงในช่องว่างที่กำหนดให้

1)   0   ………….   2                    6)   -425   ………….  -452

2)   0   …………. –2                    7)   -512   ………….   -432

3)   –5 …………..  5                    8)   -612   ………….     612

4)   –5 …………… –7                   9)    763   ………….   -763

5)   -345……… 435                  10)  -998   ………….  -987

วิธีทำ  พิจารณาจากเส้นจำนวน 

เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 3

  1)     0   อยู่ทางซ้ายของ    2    แสดงว่า    0   <   2

          2)     0   อยู่ทางขวาของ   -2   แสดงว่า     0   >  -2

          3)    -5  อยู่ทางซ้ายของ    5   แสดงว่า    -5   <   5

          4)    -5  อยู่ทางขวาของ  -7   แสดงว่า     -5   >  -7

ในทำนองเดียวกัน

  5)    -345    อยู่ทางซ้ายของ    435    แสดงว่า    -345  <  435

          6)     -425   อยู่ทางขวาของ    -452   แสดงว่า    -425   >   -452

          7)      -512   อยู่ทางซ้ายของ  -432   แสดงว่า    -512  <  -432

          8)      -612   อยู่ทางซ้ายของ    612   แสดงว่า    -612  <    612

          9)       763   อยู่ทางขวาของ  -763   แสดงว่า     763   >   -763

          10)     -998  อยู่ทางซ้ายของ  -987   แสดงว่า    -998   <  -987

ตัวอย่างที่ 2   จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมาก

    1.   -5, -1, 0, -7, 3, -80
    2.   76, 23, 89, 43, 78, 99
    3.   -23, -76, -56, -28, -78,-34
    4.   -86, -345, 789, -923, -675,345
    5.   -76, 45, 98, -56, -57, 78

วิธีทำ            

    1.   -80, -7,  -5,  -1,  0,  3
    2.    23, 43, 76, 78, 89, 99
    3.    -78, -76, -56, -34, -28, -23
    4.    -923, -675, -345, -89, 345,789
    5.    -76, -57, -56, 45, 78, 98

ตัวอย่างที่ 3   จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อย

    1.    56, 43, 78, 98, 546
    2.    -45, -23, 65, 89, 190
    3.    -865, 345, 54, -654, 564
    4.    -345, 0, 46, 234, -10
    5.    23, -33, -1, 90, 354, -456

วิธีทำ

    1.    546, 98, 78, 56, 43
    2.    190, 89, 65, -23, -45
    3.    564, 345, 54, -654, -865
    4.    234, 46, 0, -10, -345
    5.    354, 90, 23, -1, -33, -456

ตัวอย่างที่ 4   ในการวัดอุณหภูมิของจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศไทยในฤดูหนาว  แสดงด้วยตาราง ดังนี้                                               

ชื่อจังหวัด

เลย

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง หนองคาย ขอนแก่น

น่าน

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

-4

-2 -1 0 1 3 6

7

จงใช้ข้อมูลจากตารางตอบคำถามต่อไปนี้

 1. จังหวัดใดมีอากาศหนาวมากที่สุด (เลย)
 2. จังหวัดใดมีอากาศหนาวน้อยที่สุด (น่าน)
 3. จังหวัดใดมีอากาศหนาวมากที่สุดเป็นอันดับสอง (เชียงใหม่)
 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านมีอุณหภูมิแตกต่างกี่องศาเซลเซียส (7 องศาเซลเซียส)
 5. จังหวัดเลยและจังหวัดลำปางมีอุณหภูมิแตกต่างกี่องศาเซลเซียส (5 องศาเซลเซียส)

หมายเหตุ : อุณหภูมิ ยิ่งติดลบเยอะ อากาศยิ่งหนาว

สรุป

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน สามารถพิจารณาโดยใช้เส้นจำนวน  คือ จำนวนที่อยู่ทางขวามือมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ

คลิปวิดีโอ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

        คลิปวิดีโอนี้ได้รวบรวมตัวอย่าง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม เป็นคลิปสั้นๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย แฝงไปด้วยสาระความรู้ และเทคนิค และวิธีคิดที่จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย

NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

Add LINE friends for one click to find article. Add LINE friends for one click to find article.
ครูผู้สอน NockAcademy

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูคลิปบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ คลิป และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

การหมุน

การแปลงทางเรขาคณิตโดยการหมุน ( Rotation ) เป็นการแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็นมุมเดียวกันรอบจุดตรึงอยู่กับที่ ที่กำหนดหรือจุดหมุน การหมุนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา

Preposition & Gerund เรื่องเล็กๆ ที่เจอบ๊อยบ่อย

สวัสดีน้องๆ ม. ปลายทุกคนโดยเฉพาะน้องๆ ม. 6 รุ่นโควิดนะครับ วันนี้เรามาทบทวนไวยากรณ์จุดเล็กๆ แต่สำคัญเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน นั่นก็คือการใช้ Gerund ตามหลัง Preposition นั่นเอง ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับ!

เห็นแก่ลูก ศึกษาความเป็นมาบทละครพูดเรื่องแรกของไทย

  บทละครพูด เห็นแก่ลูก เป็นวรรณคดีเรื่องแรกที่น้อง ๆ ม.3 ทุกคนจะได้เรียน ความพิเศษของวรรณคดีไทยเรื่องนี้คือเป็นบทละครพูดเรื่องแรกของไทยอีกทั้งยังได้รับการแปลไปยันต่างประเทศอีก 13 ภาษา วรรณคดีเรื่องนี้มีความสำคัญและมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ถึงโด่งดัง เป็นที่รู้จัก และได้มาอยู่ในแบบเรียนภาษาไทย ถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนี้กันเลยค่ะ   ความเป็นมา บทละครพูด เห็นแก่ลูก     บทละครพูด เห็นแก่ลูก เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระนามแฝงว่าพระขรรค์เพชร

Imperative for Advice

Imperative for Advice: การให้คำแนะนำ

สวัสดีน้องๆ ป. 6 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องง่ายๆ อย่าง Imperative for Advice กัน จะง่ายขนาดไหนเราลองไปดูกันเลยครับ

NokAcademy_Profile ม2 มารู้จักกับ (Connective Words)

 การใช้ตัวเชื่อม (Connective words)

Getting Started! มาเริ่มกันเลย   สวัสดีค่ะนักเรียน ม.3 ทุกคน วันนี้ครูจะพาไป ทบทวนงานเรื่อง  การใช้ตัวเชื่อม (Connective words) ที่จะทำให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับงานเขียนด้วย  การใช้ตัวเชื่อมในภาษาอังกฤษกันค่ะ โดยปรกติแล้วงานเขียนแบ่งออกออกเป็นสองรูปแบบหลักๆคือ เรียงความ (Essay Writing) กับ พารากราฟ (Paragraph Writing) ขอสรุปสั้นๆง่ายๆ ให้ทุกคนเข้าใจว่า Essay

Question Tag

การใช้ Tag Questions หรือ Question Tag ในการถาม – ตอบ เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป. 6 ที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง การใช้ Tag Questions หรือ Question Tag ในการถาม – ตอบ เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ความหมาย Question แปลว่า คำถาม ส่วนคำว่า Tag จะแปลว่า วลี ที่นำมาใช้ต่อท้ายประโยค เพื่อทำให้เป็นประโยคคำถาม ดังนั้น

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1 

โลโก้ NockAcademy

ทดลองฟรี!

เข้าใจได้ทันที NockAcademy ไลฟ์สดอันดับ 1