การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

Share on twitter
Share on facebook
การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

สารบัญ

ทบทวนจำนวนเต็ม

บทความนี้จะทำให้น้องๆ เข้าใจ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างไว้อย่างหลากหลาย น้องๆรู้จัก จำนวนเต็ม กันแล้ว แต่หลายคนยังไม่สามาถเปรียบเทียบความมากน้อยของจำนวนเต็มเหล่านั้นได้ ซึ่งถ้าน้องๆ เคยเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละมาแล้ว เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย ซึ่งได้นำเสนออกมาในรูปแบที่เข้าใจง่าย ทำให้น้องๆสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์

ทบทวนเรื่องจำนวนเต็ม  เช่น                                                                                    

                25 ,  9  , -5 , 5.5 , 2.0 ,  9.80 , -15 , -3.25, 0                     

น้องๆช่วยกันตอบว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนเต็มหรือไม่  ถ้าเป็น เป็นจำนวนเต็มชนิดใด 

25    เป็นจำนวนเต็มบวก             9    เป็นจำนวนเต็มบวก              -5   เป็นจำนวนเต็มลบ

5.5   ไม่เป็นจำนวนเต็ม             2.0   เป็นจำนวนเต็มบวก           9.80  ไม่เป็นจำนวนเต็ม

-15   เป็นจำนวนเต็มลบ           -3.25  ไม่เป็นจำนวนเต็ม                0    เป็นจำนวนเต็มศูนย์

น้องๆ พิจารณาเส้นจำนวนและสังเกตจำนวนที่แตกต่างกันบนเส้นจำนวน เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 2

– จำนวนที่อยู่ขวามือของศูนย์แตกต่างกับจำนวนที่อยู่ซ้ายมืออย่างไร (จำนวนที่อยู่ขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนทางซ้ายมือ)

– ถ้านำจำนวนบนเส้นจำนวนมาเขียนเรียงลำดับจากซ้าย (-4) ไปขวา (4) จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร (เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1)

จากเส้นจำนวน จะเห็นว่า จำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอ

เช่น           1   อยู่ทางซ้ายของ   2   ดังนั้น   1   น้อยกว่า   2   ใช้สัญลักษณ์  1 < 2

2   อยู่ทางซ้ายของ   3  ดังนั้น   2   น้อยกว่า   3    ใช้สัญลักษณ์  2 < 3

4   อยู่ทางขวาของ   3   ดังนั้น   4   มากกว่า   3    ใช้สัญลักษณ์   4 > 3

3   อยู่ทางขวาของ   2   ดังนั้น   3   มากกว่า   2    ใช้สัญลักษณ์   3 > 2

1   อยู่ทางขวาของ   0   ดังนั้น   1   มากกว่า    0    ใช้สัญลักษณ์   1 > 0

-1  อยู่ทางซ้ายของ   0   ดังนั้น  -1  น้อยกว่า    0   ใช้สัญลักษณ์  -1 < 0

-2  อยู่ทางซ้ายของ   0   ดังนั้น  -2  น้อยกว่า   0   ใช้สัญลักษณ์  -2 < 0

0   อยู่ทางขวาของ   -1   ดังนั้น    0  มากกว่า   -1   ใช้สัญลักษณ์   0 > -1

-3  อยู่ทางขวาของ   -4  ดังนั้น   -3  มากกว่า  -4   ใช้สัญลักษณ์   -3 > -4

-5  อยู่ทางซ้ายของ   -3  ดังนั้น  -5   น้อยกว่า  -3   ใช้สัญลักษณ์  -5 < -3

หมายเหตุ จำนวนเต็มยิ่งติดลบเยอะ ยิ่งมีค่าน้อย

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อตัดสินว่าจำนวนใดน้อยกว่าหรือจำนวนใดมากกว่า สามารถพิจารณาโดยใช้เส้นจำนวน คือ จำนวนที่อยู่ทางขวามือมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ ดังนั้นจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางซ้ายมือบนเส้นจำนวน  หรือจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางซ้ายมือบนเส้นจำนวนจะน้อยกว่าจำนวนเต็มลบที่อยู่ทางขวามือบนเส้นจำนวน

ตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

 ตัวอย่างที่ 1 จงเติมเครื่องหมาย  >  หรือ  <  ลงในช่องว่างที่กำหนดให้

1)   0   ………….   2                    6)   -425   ………….  -452

2)   0   …………. –2                    7)   -512   ………….   -432

3)   –5 …………..  5                    8)   -612   ………….     612

4)   –5 …………… –7                   9)    763   ………….   -763

5)   -345……… 435                  10)  -998   ………….  -987

วิธีทำ  พิจารณาจากเส้นจำนวน 

เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 3

  1)     0   อยู่ทางซ้ายของ    2    แสดงว่า    0   <   2

          2)     0   อยู่ทางขวาของ   -2   แสดงว่า     0   >  -2

          3)    -5  อยู่ทางซ้ายของ    5   แสดงว่า    -5   <   5

          4)    -5  อยู่ทางขวาของ  -7   แสดงว่า     -5   >  -7

ในทำนองเดียวกัน

  5)    -345    อยู่ทางซ้ายของ    435    แสดงว่า    -345  <  435

          6)     -425   อยู่ทางขวาของ    -452   แสดงว่า    -425   >   -452

          7)      -512   อยู่ทางซ้ายของ  -432   แสดงว่า    -512  <  -432

          8)      -612   อยู่ทางซ้ายของ    612   แสดงว่า    -612  <    612

          9)       763   อยู่ทางขวาของ  -763   แสดงว่า     763   >   -763

          10)     -998  อยู่ทางซ้ายของ  -987   แสดงว่า    -998   <  -987

ตัวอย่างที่ 2   จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมาก

    1.   -5, -1, 0, -7, 3, -80
    2.   76, 23, 89, 43, 78, 99
    3.   -23, -76, -56, -28, -78,-34
    4.   -86, -345, 789, -923, -675,345
    5.   -76, 45, 98, -56, -57, 78

วิธีทำ            

    1.   -80, -7,  -5,  -1,  0,  3
    2.    23, 43, 76, 78, 89, 99
    3.    -78, -76, -56, -34, -28, -23
    4.    -923, -675, -345, -89, 345,789
    5.    -76, -57, -56, 45, 78, 98

ตัวอย่างที่ 3   จงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อย

    1.    56, 43, 78, 98, 546
    2.    -45, -23, 65, 89, 190
    3.    -865, 345, 54, -654, 564
    4.    -345, 0, 46, 234, -10
    5.    23, -33, -1, 90, 354, -456

วิธีทำ

    1.    546, 98, 78, 56, 43
    2.    190, 89, 65, -23, -45
    3.    564, 345, 54, -654, -865
    4.    234, 46, 0, -10, -345
    5.    354, 90, 23, -1, -33, -456

ตัวอย่างที่ 4   ในการวัดอุณหภูมิของจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศไทยในฤดูหนาว  แสดงด้วยตาราง ดังนี้                                               

ชื่อจังหวัด

เลย

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง หนองคาย ขอนแก่น

น่าน

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

-4

-2 -1 0 1 3 6

7

จงใช้ข้อมูลจากตารางตอบคำถามต่อไปนี้

 1. จังหวัดใดมีอากาศหนาวมากที่สุด (เลย)
 2. จังหวัดใดมีอากาศหนาวน้อยที่สุด (น่าน)
 3. จังหวัดใดมีอากาศหนาวมากที่สุดเป็นอันดับสอง (เชียงใหม่)
 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านมีอุณหภูมิแตกต่างกี่องศาเซลเซียส (7 องศาเซลเซียส)
 5. จังหวัดเลยและจังหวัดลำปางมีอุณหภูมิแตกต่างกี่องศาเซลเซียส (5 องศาเซลเซียส)

หมายเหตุ : อุณหภูมิ ยิ่งติดลบเยอะ อากาศยิ่งหนาว

สรุป

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน สามารถพิจารณาโดยใช้เส้นจำนวน  คือ จำนวนที่อยู่ทางขวามือมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอ

คลิปวิดีโอ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

        คลิปวิดีโอนี้ได้รวบรวมตัวอย่าง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม เป็นคลิปสั้นๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย แฝงไปด้วยสาระความรู้ และเทคนิค และวิธีคิดที่จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย

0
NockAcademy คือโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก โดยแอปฯ และเว็บไซต์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านวิดีโอบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มากไปกว่านั้น เรายังมีคอร์สเรียนออนไลน์ การสอนพิเศษ การติวนอกสถานที่โดยติวเตอร์ที่แน่นไปด้วยความรู้ อีกด้วย

แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้

สามารถดูวิดีโอบทเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ที่มีมากกว่า 2,000+ วิดีโอ และยังสามารถทำแบบทดสอบที่มีมากกว่า 4000+ ข้อ

แนะนำ

แชร์

Share on twitter
Share on facebook
Present Perfect

Present Perfect ในภาษาอังกฤษ

สวัสดีน้องๆ ม.​ 4 ทุกคนนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Present Perfect ในภาษาอังกฤษ จะเป็นอย่างไรลองไปดูกันเลยดีกว่าครับ

การบวกและการลบเอกนาม

การบวกและการลบเอกนาม บทความนี้จะทำให้น้องๆ รู้จักเอกนามและเข้าใจวิธีการบวกลบเอกนามได้อย่างง่ายดาย ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างการบวกและการลบเอกนามมานำเสนออกในรูปแบที่เข้าใจง่าย ทำให้น้องๆสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกนาม เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก ค่าคงตัว คือ ตัวเลข ตัวแปร คือ สัญลักษณ์ของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ มักเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ x, y เอกนาม ประกอบด้วย 2

NokAcademy_ ม.5 M6 Gerund

Gerund พร้อมแนวข้อสอบ ม.6

  สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.6 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปเรียนเรื่อง “Gerund” กันจร้า พร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลดเด้อ   ความหมายของ Gerund อธิบายแบบง่ายๆ เลยว่า Gerund หรือ Ing-form ในบริติชอิงลิช ที่จริงแล้ว มันก็คือ คำกริยาเติม ing (V-ing) แล้วหน้าที่เป็นคำนาม ในภาษาไทยถูกนำมาใช้ในไวยากรณ์เรียกว่า กริยานาม นั่นเองจร้า

ฟรี! ดูวิดีโอบทเรียนสั้นๆ แค่ 10 นาที ก็เข้าใจได้