A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เวกเตอร์ในสามมิติ) ตอนที่ 3
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เวกเตอร์ในสามมิติ) ตอนที่ 3

8 August 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เวกเตอร์สามมิติ) ตอนที่ 3 เป็นการปรับพื้นฐานและทำความเข้าใจเรื่องเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากทั้งในระบบสองมิติและสามมิติ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์มาใช้ด้วยเล็กน้อย ครูลูกหว้าสรุปเนื้อหาต่าง ๆ มาให้น้อง ๆ ม.ปลายได้ทบทวนและเตรียมตัวสำหรับสอบ A-level ที่กำลังจะมาถึงนี้

ดูวีดีโอ