A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เวกเตอร์ในสามมิติ) ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เวกเตอร์ในสามมิติ) ตอนที่ 2

2 August 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เวกเตอร์สามมิติ) ตอนที่ 2 เป็นการนำความรู้จากปริมาณเวกเตอร์มาใช้ในระบบพิกัดฉากของเวกเตอร์สามมิติ และการหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดของเวกเตอร์สามมิติ

ดูวีดีโอ