เตรียมสอบกลางภาคชีววิทยา ม.6 เทอม 1
  • + ชีววิทยา
  • + ม. 6
  • + ครูนนท์

เตรียมสอบกลางภาคชีววิทยา ม.6 เทอม 1

24 July 2022

บทเรียนนี้ครูนนท์พูดถึงระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ไล่ลำดับตามวิวัฒนาการมาจนถึงระบบประสาทของมนุษย์ที่เป็น 1 ในตัวกำหนดความฉลาดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นั่นเอง

ดูวีดีโอ