A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชันตรีโกณมิติ) ตอนที่ 4
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชันตรีโกณมิติ) ตอนที่ 4

28 June 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชันตรีโกณมิติ) ตอนที่ 4 เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ตรีโกณมิติ การหาค่าระยะทางและความสูง อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วเช่น เรื่องเส้นขนานมาใช้อีกด้วย มาเตรียมตัวสอบล่วงหน้ากันเล้ยยย

ดูวีดีโอ