การใช้ภาษาประกอบการเขียน
  • + ภาษาไทย
  • + ม.1
  • + ครูอุ้ม

การใช้ภาษาประกอบการเขียน

10 June 2022

การใช้ภาษาประกอบการเขียน เป็นบทเรียนที่ประกอบไปด้วย การใช้คำให้ถูกความหมาย การใช้วรรณยุกต์ ทัณฑฆาตให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเขียนได้ดียิ่งขึ้น

ดูวีดีโอ