การบวกลบเศษส่วน
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ป.5
  • + ครูดาว

การบวกลบเศษส่วน

7 June 2022

บทเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง การบวกลบเศษส่วน การทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้พหุคูณ และการทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้ ค.ร.น.

ดูวีดีโอ