A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เรขาคณิตวิเคราะห์) ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เรขาคณิตวิเคราะห์) ตอนที่ 2

3 June 2022

A-Level คณิตศาสตร์ 1 (เรขาคณิตวิเคราะห์) ตอนที่ 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ตอนที่ 2 จะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง กราฟของสมการ Ax+By+C=0 เมื่อ A,B,C เป็นค่าคงตัว โดยที่ A และ B ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน จะเป็นเส้นตรง และเรียกสมการในรูปนี้ว่า “รูปทั่วไปของสมการเส้นตรง” และระยะห่างระหว่างจุดกับเส้น

ดูวีดีโอ