A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เรขาคณิตวิเคราะห์) ตอนที่ 1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (เรขาคณิตวิเคราะห์) ตอนที่ 1

30 May 2022

A-Level คณิตศาสตร์ 1 (เรขาคณิตวิเคราะห์) ตอนที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์ตอนที่ 1 จะเรียนเกี่ยวกับระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน และเส้นตั้งฉาก

ดูวีดีโอ