A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชันลอการิทึม) ตอนที่ 2
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ครูลูกหว้า

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชันลอการิทึม) ตอนที่ 2

27 May 2022

A- Level คณิตศาสตร์ 1 (ฟังก์ชันลอการิทึม) ตอนที่ 2 สมการลอการิทึมเป็นสมการที่มีลอการิทึมของตัวแปร อสมการลอการึทิมเป็นอสมการที่มีลอการิทึมของตัวแปร Note : ตัวแปรที่อยู่ภายใต้ลอการิทึมต้องมีค่ามากกว่า 0 เสมอ

ดูวีดีโอ