วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
  • + ภาษาไทย
  • + ม.5
  • + ครูอุ้ม

วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย

9 May 2022

ลิลิตตะเลงพ่ายเป็นวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ แต่งโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ คือ สงครามยุทธหัตถี ปี 2135 แต่งโดยใช้คำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพและโคลงสี่สุภาพ

ดูวีดีโอ