บทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ
  • + ภาษาไทย
  • + ม.4
  • + ครูอุ้ม

บทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ

3 May 2022

บทนมัสการมาตาปิตุคุณเป็นบทระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ และบทนมัสการอาจาริยคุณเป็นบทระลึกพระคุณครู อาจารย์ แต่งแบบไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์ โดยเข้าลักษณะของอินทรวิเชียรฉันท์ 11 ประพันธ์โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกุร)

ดูวีดีโอ