พฤติกรรม behavior
  • + ชีววิทยา
  • + ม. 5
  • + ครูนนท์

พฤติกรรม behavior

26 March 2022

บทเรียนนี้พูดถึงลักษณะของพฤติกรรม โดยอธิบายว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และมีการแบ่งประเภทของพฤติกรรมไว้ 2 แบบ ได้แก่ พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ น้อง ๆ สามารถศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบละเอียดจากบทเรียนนี้ได้เลย

ดูวีดีโอ