สถิติ (กราฟเส้น)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูลูกหว้า

สถิติ (กราฟเส้น)

24 February 2022

กราฟเส้น นิยมใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้น ๆ เกิดขึ้นทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลได้รวดเร็วและช่วยให้เห็นแนวโน้มตลอดจนความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างข้อมูล

ดูวีดีโอ