ประโยคซับซ้อน
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

ประโยคซับซ้อน

21 February 2022

ประโยคซับซ้อนเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อนตามแนวทฤษฎีใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนในส่วนของภาคประธานและภาคแสดง หากผู้ใช้ภาษามีความเข้าใจในเรื่องของประโยคอย่างถ่องแท้ ก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องประโยคซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

ดูวีดีโอ