สถิติ (แผนภูมิแท่ง)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูลูกหว้า

สถิติ (แผนภูมิแท่ง)

17 February 2022

แผนภูมิแท่ง เป็นการนำเสนอข้อมูลที่แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยความสูงหรือความยาวของแท่ง แทนปริมาณของข้อมูล แท่งเหล่านี้อาจอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยให้ความกว้างของแท่งเท่า ๆ กัน

ดูวีดีโอ