วรรณคดี เรื่อง ขัตติยพันธกรณี
  • + ภาษาไทย
  • + ครูอุ้ม

วรรณคดี เรื่อง ขัตติยพันธกรณี

7 February 2022

วรรณคดีเรื่องขัตติยพันธกรณีเป็นวรรณคดีที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ทั้งยังเป็นวรรณคดีที่บันทึกพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ได้ว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงราษฎรและแผ่นดินมาก ถึงแม้จะรู้สึกเสียกำลังพระทัยประกอบกับมีอาการพระประชวรหนักแต่ยังรักษาเอกราชของแผ่นดินให้พ้นจากการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสได้

ดูวีดีโอ