สถิติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล) ม.1
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูลูกหว้า

สถิติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล) ม.1

31 January 2022

การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การสัมภาษณ์โดยตรง การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การใช้แบบสอบถาม

ดูวีดีโอ