สถิติ (แผนภูมิรูปภาพ)
  • + คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
  • + ม.1
  • + ครูลูกหว้า

สถิติ (แผนภูมิรูปภาพ)

10 February 2022

แผนภูมิรูปภาพ เป็นแผนภูมิที่ใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกันแทนจำนวนข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ซึ่งต้องมีการกำหนดในแผนภูมิว่า รูปภาพหรือสัญลักษณ์หนึ่งรูปนั้นแทนจำนวนข้อมูลเท่าใด

ดูวีดีโอ